ontslag en arbeidsconflicten

Dreigt er ontslag en u bent het er niet mee eens? In veel gevallen kunnen wij bemiddelen.

Lukt dit niet, dan kunnen wij u verdedigen in procedures bij het 'arbeidsbureau' (UWV) of de Kantonrechter. Wij gaan met u na of er wel goede redenen zijn voor het ontslag. Gaat het om economische redenen (gaat het echt slecht met het bedrijf) of vindt men u ongeschikt (zijn er goede functioneringsgesprekken geweest, bent u ooit gewaarschuwd, etc.)?

Als u naar huis wordt gestuurd, mogen deze dagen niet als opgenomen vakantie worden gerekend. Wij zorgen direct voor een brief waarin dat wordt voorkomen. U bent immers bereid om te werken!

In de meeste gevallen (na twee jaar dienstverband) hebt u recht op een zogenaamde transitievergoeding of een vergoeding die met de werkgever is overeengekomen. Wij kunnen die vergoeding voor u berekenen en vorderen bij de werkgever.

Bij 'massa ontslag' kunnen wij voor u nagaan of u terecht moet vertrekken en zo ja of het sociaal plan voor u goed wordt toegepast.

Sinds enige tijd kunt u ook ontslagen worden met een overeenkomst 'met wederzijds goedvinden', dus zonder Kantonrechter of UWV Wij kunnen voor u nagaan of deze overeenkomst goed is opgesteld en of u door het ondertekenen geen rechten op een WW-uitkering verspeelt.

Gewoonlijk kunnen wij ook de condities verbeteren waaronder u ontslag wordt aangezegd. We controleren de opzegtermijn, de ontslaguitkering en de afrekening einde dienstverband. Ook controleren we of een eventueel anti-concurrentiebeding bij uw ontslag wordt opgeheven en of is vastgelegd, dat u een goed getuigschrift krijgt. We controleren of er rekening wordt gehouden met de zogenaamde fictieve opzegtermijn van UWV, omdat u anders één of meer maanden WW-uitkering mis kunt lopen.

De kosten van onze hulp worden meestal grotendeels door de werkgever vergoed, als het ontslag doorgaat.

Vraag in ieder geval telefonisch ons eerste oordeel: 079-3628346.